Bài 17: Cấu Trúc Mẫu Quảng Cáo, Lợi Ích và Tiện ích mở rộng chú thích và liên kế trang web